fbpx

תוכנית שיווקית

רבים טועים ומבלבלים בין "תוכנית שיווק" לבין "תוכנית עסקית".
תוכנית שיווקית הינה בעצם התוויית האסטרטגיה לפעילות השיווקית הטקטית של העסק.
התוכנית השיווקית סוקרת ומנתחת את כל מאפייני השוק והתחרות, ממפה וממקדת את קהל המטרה, סוקרת את המוצרים בהשוואה למוצרי המתחרים מבחינת יתרונות וחסרונות, עוברת דרך תמחיר, תכונות המוצר ואישיות המותג, ובסופו של דבר ממליצה על צעדים לפעילות תחת תקציב נתון – על מנת שתושגנה המטרות האיכותיות והכמותיות.

את כתיבת התוכנית השיווקית בעסק אנו מבצעים לאחר שברורה לנו האסטרטגיה והתוכנית העסקית, כלומר תוכנית השיווק נגזרת מהמודל עסקי והיא בעצם מהווה את הפלטפורמה ליישום הפעילות השיווקית.  
מטרת תוכנית השיווק הינה פירוט הפעולות השיווקיות שעלינו לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שקבענו – כך שנוכל ליישם את התוכנית העסקית.
טווח התוכנית השיווקית הינו לשנה ועד שלוש שנים.

חשיבות התוכנית השיווקית הינה בעצם בקביעת סדרי עדיפויות:
באיזה פעילויות שיווקיות נבחר? איך נחלק את התקציב בין הפעילויות והערוצים השונים? ובעצם-
איך אנחנו מתכננים להשיג את יעדי המכירות השנתיים שלנו.

בתוכנית השיווקית חשוב להתייחס לנושאים הבאים:

ניתוח השוק בו אנו פועלים 

מה גודל השוק? מהן החוזקות והחולשות של העסק ביחס לשוק ולמתחרים? 
איך הלקוחות תופסים את העסק?
האם אנו נמצאים בשוק צומח? בשוק רווי?

מהו התמהיל השיווקי של המוצר

 התמהיל השיווקי מורכב מארבעת ה- P  :

  • מוצר (product  ) – החלטות שנוגעות למוצר
  • מחיר (price ) – החלטות שנוגעות למחיר ולתמחור
  • ערוצי הפצה(Placement)  – החלטות  שנוגעות לתהליך המכירה וההפצה של המוצר
  • קידום מכירות  (Promotion)    – החלטות בנושאי קידום המוצר (פרסום, תערוכות, מתנות וכד')

ניתוח פלחי שוק  וקהלי היעד 

 מי הלקוחות הפוטנצאיליים שלנו והיכן הם נמצאים?

חשוב להגדיר יעדים כמותיים שאנו צופים מביצוע כל אחת מהפעילויות וכמובן מהו התקציב הנדרש. התוכנית השיווקית אינה מסמך תיאורטי. היא תכנון פרקטי שחייב להיות מחובר למספרים ולמשימות.